Производство

You are here:
  • Въведена е НАССР системата /HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT/.
  • Използва се опита на добрите производствени практики – ДПП в собствени лаборатории : Приемна лаборатория суровини, Физико-химична
    лаборатория и Микробиологична лаборатория.
  • Постоянно следене на качеството на входящите суровини и изходящия продукт.
  • Физичните и химични показатели на произвежданите от нас продукти се контролират от оторизирани и сертифицирани лаборатории.
  • Предприятието е сертифицирано по IFS v.6 и стриктно се следи
    изпълнението на изискванията на стандарта.

Сертификати: